Boek 3

Boek 3 is die laaste boek van die intermediêre fase en is gemik op kinders van 11 – 13 jaar oud.  Hierdie weergawe in die ToetenTaal-ketting van Afrikaanse kennis berei die kind voor op wat hy/sy oor ‘n jaar of wat in die sekondêre fase te wagte kan wees – ‘n sprong wat so betekenisvol is soos die oorgang vanaf grondslag- na intermediêre fase.  Kinders op hierdie vlak lê die konsepte vas wat in Boek 1 en 2 behandel is, en bou voort op kreatiewe skryfwerk en denkvaardigheid.  Die trant is steeds inneemlik, verrykend en avontuurlustig en kinders kry ‘n geleentheid om kennis te verdiep en belangstelling te ontdek deur middel van temas waarmee hulle moontlik al kennis gemaak het, maar deur ‘n heel nuwe en vars benadering.  Daar is weereens geen standaard ‘resep’ vir lesse nie en elke kind se unieke belangstelling bepaal hoe konsepte in elke studieveld vasgelê word.

Taalbegrippe toegepas in Boek 3:

Selfstandige naamwoorde;  lidwoorde en voornaamwoorde (bygevoeg tot selfstandige en besitlike naamwoorde)
Abstrakte selfstandige naamwoord;  werkwoorde (hoof- en hulpwerkwoord);  voegwoorde
Lettergrepe volgens klankdele;  lettergrepe volgens betekenisvolle dele
Byvoeglike naamwoord (adjektief);  eiename;  vraagwoorde
Beeldspraak (vergelyking / metafoor;  personifikasie)
Lees- en skryftekens;  spelling;  punktuasie
Sinsdele (onderwerp;  gesegde;  voorwerp)
Stamme (selfstandige dele van ‘n woord)
Tydvorme (verlede, toekomende, huidige)
Woordsoorte met hoof- en kleinletters
Sinsoorte (stel-, vraag- en bevelsin)
Homonieme;  homofone;  sinonieme
Vokale;  konsonante en diftonge
Bywoorde van wyse; tyd en plek
Bedrywende en lydende vorm
Direkte en indirekte rede
Alfabetiese volgorde
Verkleiningsvorm
Samestellings

 


Kyk na die volgende lesvoorbeelde om te bepaal of hierdie boek geskik is vir u kind:

 STUDIEVELD A – Kampstories

STUDIEVELD B – Mites en Fabels

STUDIEVELD C – Legendes en Volksverhale

STUDIEVELD D – Hoe Werk Dit

Inhoudsopgawe Boek 3

 


KOSTE:

R700.00 per kind (volkleur hardekopie, ouer- en studentegids in een).

 BESTEL