Boek 4

Boek 4 kondig die begin van die junior sekondêre fase aan en is gemik op kinders van 12 – 14 jaar oud.  Kinders wat in hierdie fase is behoort met gemak en vertroue alle tekste en literatuur self te kan aanpak, sonder die voorlees van die ouer.  Alhoewel daar steeds leiding in die boek is en ouerbetrokkenheid steeds voordelig is, word kinders met hierdie weergawe in hul ToetenTaal-arsenaal toegerus om die eerste groot stappe te neem vir onafhanklik werk.  Daar is heelwat meer skryfwerk as in die vorige fase en die rede daarvoor is omdat kinders deur hul werksaamhede in Boek 1 – 3 die vaardigheid geleer het om opinies te vorm en afleidings te maak – hulle het nou dus baie om oor te skryf!  Boek 4 begelei kinders om hierdie opinies en afleidings toepaslik en effektief neer te pen, in verskeie formate.  Die inhoud van Boek 4 is meer volwasse en daag kinders uit om na die wêreld te kyk deur die oë van iemand wat ‘n impak kan hê daarop – ‘n deelnemer en nie meer net ‘n waarnemer nie.  Vorige temas het gespreek tot vermaaklikheid, kennisverwerwing, belangstelling en ontdekking.  Boek 4 wys kinders dat hulle deel is van die samelewing en dat hulle aksies ‘n impak het daarop, hetsy positief of negatief, en dat kennis hulle in staat stel om hierdie impak met verantwoordelikheid en insig te stuur.  Die trant van die boek is steeds informeel, gemaklik en visueel soos in vorige boeke, en dit bied oorgenoeg pitkos vir ‘n intellektuele fees!

 

Taalbegrippe en Konvensies toegepas in BOEK 4:

Selfstandige naamwoord, meervoud, verkleining, werkwoord, abstrakte selfstandige naamwoord, verlede tyd en tydwoorde, lees- en skryftekens,
byvoeglike naamwoorde, alliterasie, enkel- en meervoudige sinne, vraagsinne, positiewe en negatiewe vorm, homofone.
Samestellings, infinitiewe werkwoord.
Voornaamwoorde, besitlike voornaamwoorde.
Saamgestelde sinne: hoofsinne en bysinne; Stemtoon en aanbieding (taalgebruik en register); Woordeskat- uitbreiding; Werkwoorde: tyd.
Woordeskatuitbreiding en uitdrukkings;
Beeldspraak: jukstaponering en ander terme; homofone en homonieme.
Beeldspraak, personifikasie, kontras (antitese / teenstelling).
Betekenisleer en figuurlike taal: alliterasie; Selfstandige naamwoorde: eiename, soortname (meervoud; verkleining), soortname sonder meervoud / verkleining, abstrakte, samestellings, versamelname, geslag;
Voornaamwoorde: aanwysende, persoonlike, besitlike, vraende, betreklike, onpersoonlike, onbepaalde, wederke- rend, wederkerige;
Byvoeglike naamwoorde: attributief, predikatief, trappe van vergelyking: stellende, vergrotende, oortreffende; letterlike en figuurlike; intensiewe vorme, verboë vorme, vergelykings.
Woordeskatuitbreiding ontwikkeling van taalgebruik: dramakomponente, elemente, vereistes en begrip.
Woordvorming: samestelling; Woordeskatuitbreiding.
Veelvoudige sinne (hoof- en neweskikkende sinne);
Tipes woorde: verbindingswoorde, voegwoorde, betreklike voornaamwoorde, bywoorde, herhaling van woorde, antonieme en sinonieme; chronologiese aanduiding, oorsaak en gevolg, kontras, proseswoorde, orde van belangrikheid en veralgemening.
Leestekens, spelling (spelpatrone, spelreëls en –konvensies, klank- en lettergrepe, afkortings, verkortings en akronieme) woordeboekgebruik;
Klankleer en spelling (vokale en konsonante).
Sinsbou – woordsoorte, woordorde, sinswyse, sinsdele, sinsoorte, sinstrukture, hoofsin, bysin, tydsin.
Vraende voornaamwoorde.
Beeldspraak: personifikasie, oksimoron;
Stylfigure: woordspeling, onomatopee, retoriek, sinspeling.
Woordeskatuitbreiding / -ontwikkeling en taalgebruik; Vraende voornaamwoorde.
Bepaalde en onbepaalde lidwoorde, hoof- en rangtelwoorde, vraende voornaamwoorde, voorsetsels, werkwoorde, tussenwerpsels.
Woordsoorte, direkte en indirekte rede, byvoeglike naamwoord, bywoorde, telwoorde, lydende en bedrywende vorm, aktiewe en passiewe vorm, hoofletters, werkwoorde.
Oortreffende trap, samestellings, rym, koppel-, hulp- en deeltjiewerkwoorde, rympatrone, woordeskatuitbreiding / -ontwikkeling en taalgebruik.

 


Kyk na die volgende lesvoorbeelde om te bepaal of hierdie boek geskik is vir u kind:

STUDIEVELD A – Bewaringstories

STUDIEVELD B – Laat Ons Gaan

STUDIEVELD C – Die Pols van Landbou

STUDIEVELD D – Hoe oud is dit

Boek 4 – Inhoudsopgawe

 


KOSTE:

R700.00 per kind (volkleur hardekopie, ouer- en studentegids in een asook bykomstige skryfboek).

 BESTEL